Broń palna pozbawiona cech użytkowych

BROŃ PALNA POZBAWIONA CECH UŻYTKOWYCH

Broń palną pozbawioną cech użytkowych można posiadać na podstawie karty rejestracyjnej broni pozbawionej cech użytkowych wydanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej. Nabywca takiej broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni oraz dodatkowo po przedstawieniu potwierdzenia pozbawienia broni palnej cech użytkowych. Zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych potwierdza się w karcie rejestracyjnej broni, która jest wydawana posiadaczowi broni. Co istotne, zarejestrowanie broni palnej pozbawionej cech użytkowych nie może nastąpić na rzecz osoby, która nie ma ukończonych 18 lat.

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie powinien zawierać wskazanie osoby, od której pochodzi, imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, adres stałego pobytu, adres do korespondencji/zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres stałego pobytu), serię i numer dowodu osobistego (datę wydania i nazwę wystawcy), numer ewidencyjny PESEL,
 • dowód nabycia broni (np. faktura, umowa kupna – sprzedaży)*,
 • dokument potwierdzający pozbawienie broni cech użytkowych wystawiony przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji/Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia*,
 • dwie fotografie o wymiarach 3x4 cm,
 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 82 zł z tytułu wydania karty rejestracyjnej broni

* Osoba, która nabyła broń „deko” w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, występując z wnioskiem o rejestrację takiej broni, jest obowiązana załączyć do wniosku kserokopie dokumentów, w tym dowód nabycia broni oraz świadectwo pozbawienia cech użytkowych, zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu wykonawczym komisji (UE) 2015/2403 z dnia 15 grudnia 2015 r. ustanawiającym wspólne wytyczne dotyczące norm i technik pozbawiania broni cech użytkowych w celu zagwarantowania, że broń pozbawiana cech użytkowych trwale nie nadaje się do użytku, link do strony eur-lex: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32015R2403

Kwestię pozbawiania broni palnej cech użytkowych precyzuje rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 272). Zgodnie z § 2.1. przywołanego rozporządzenia podmiotami uprawnionymi do weryfikacji i poświadczenia, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych oraz do oznakowania strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych są: Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (CLKP) oraz Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia (WITU). Na podstawie przepisów rozporządzenia procedura postępowania ze strzelecką bronią palną przekazaną do pozbawienia jej cech użytkowych ma następujący przebieg:

 1. Przedsiębiorca uprawniony do pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych, o którym mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym potwierdza na piśmie przyjęcie strzeleckiej broni palnej od osoby, lub podmiotu posiadającego uprawnienie do dysponowania tą bronią (§ 3. 1.).
 2. Przedsiębiorca przekazuje istotne części strzeleckiej broni palnej CLKP lub WITU, po wykonaniu na nich wszystkich czynności określonych w tabeli III rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2018/337 z dnia 5 marca 2018 r. zmieniającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2403, w celu przeprowadzenia weryfikacji zgodności wykonanych czynności ze specyfikacjami technicznymi określonymi w ww. tabeli (§ 3.2., § 3.3. i § 4).
 3. CLKP oraz WITU dokonują weryfikacji prawidłowego pozbawienia cech użytkowych tych istotnych części w terminie 30 dni od daty ich przekazania i nanoszą, w określony w rozporządzeniu sposób, oznakowanie świadczące o pozbawieniu cech użytkowych tych części (§ 5. i § 6. 1. - 4.).
 4. Przedsiębiorca po odebraniu od CLKP albo WITU oznakowanych istotnych części strzeleckiej broni palnej, przekazuje CLKP albo WITU zmontowaną strzelecką broń palną z osadzonymi w niej istotnymi częściami pozbawionymi cech użytkowych do poświadczenia w terminie 10 dni pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych i naniesienia właściwego oznakowania (§ 6.5. i § 7.).
 5. O poświadczeniu, że strzelecka broń palna została pozbawiona cech użytkowych, CLKP i WITU zawiadamiają przedsiębiorcę, który przekazał strzelecką broń palną w celu pozbawienia cech użytkowych, informująco możliwości odebrania tej broni w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia (§ 8.3.).
 6. CLKP i WITU do strzeleckiej broni palnej pozbawionej cech użytkowych dołączają świadectwo, o którym mowa w art. 50 ust. 1 ww. ustawy (§ 8.4.).
 7. W przypadku niepotwierdzenia pozbawienia cech użytkowych strzeleckiej broni palnej przedstawionej do oceny, CLKP albo WITU zawiadamia o tym przedsiębiorcę z uzasadnieniem, w którym wskazuje zakres dodatkowych prac niezbędnych do wykonania, aby dany egzemplarz strzeleckiej broni palnej został uznany za pozbawiony cech użytkowych (§ 9.).
 8. Opłata za weryfikację zgodności pozbawienia strzeleckiej broni palnej cech użytkowych ze specyfikacjami technicznymi wynosi 1/10 przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych  (§ 10.).

UWAGA!

Nie jest możliwe zarejestrowanie na rzecz osoby/podmiotu broni palnej „unieszkodliwionej”/„pozbawionej cech używalności” pod rządami ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o broni, amunicji i materiałach wybuchowych (Dz. U. Nr 6, poz. 43 ze zm.) jako broni palnej pozbawionej cech użytkowych. Broń palna niepoddana procedurze opisanej szczegółowo w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie pozbawiania strzeleckiej broni palnej cech użytkowych wymaga uzyskania stosownego pozwolenia na broń.


 

Powrót na górę strony