Działalność sekcji psychologów KWP w Krakowie

Kierownik Sekcji Psychologów:

podinsp. Bożena Ulman

telefon: 47 83 54 086

 

Nasza działalność obejmuje trzy obszary:

1. OPIEKA PSYCHOLOGICZNA I PSYCHOEDUKACJA

Oferta psychologów policyjnych adresowana jest do funkcjonariuszy oraz pracowników Policji.

W ramach zadań z zakresu opieki psychologicznej i psychoedukacji psycholog policyjny:

 • udziela policjantowi lub pracownikowi pomocy psychologicznej,
 • prowadzi psychoterapię policjanta lub pracownika Policji,
 • prowadzi psychoedukację dla policjantów i pracowników Policji.

Formy psychoedukacji:

 • wykłady,
 • warsztaty lub treningi,
 • publikacje artykułów,
 • opracowywanie poradników, broszur lub ulotek.

Pomoc psychologa policyjnego może nastąpić na wniosek policjanta albo pracownika (z pominięciem drogi służbowej), jak również na wniosek bezpośredniego przełożonego policjanta lub pracownika jeśli zainteresowana osoba wyrazi zgodę, ale też z własnej inicjatywy osoby potrzebującej wsparcia psychologicznego.

Interwencje psychologiczne wykonywane w czasie poza podstawowym wymiarem godzin odbywają się na polecenie Pana Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie lub oficera dyżurnego KWP.

Policjantów oraz pracowników Policji garnizonu małopolskiego zapraszamy do korzystania z turnusów antystresowych dofinansowywanych z funduszu prewencyjnego PZU/Warta. Podstawowym warunkiem udziału w tej formie profilaktyki jest posiadanie ubezpieczenia
w PZU/Warta. Zapraszamy również do skorzystania z turnusów antystresowych resortowych. Na oba kwalifikuje psycholog policyjny. Po więcej informacji prosimy o kontakt na numer: 47 83 54 086

2. PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI

W ramach tej specjalizacji realizujemy m.in. doradztwo z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

dla kardy kierowniczej garnizonu małopolskiego, jak również:

 • uczestniczymy w postępowaniu kwalifikacyjnym do służby w Policji realizując etap rekrutacji: „test psychologiczny”,
 • przeprowadzamy badania psychologiczne policjantów do służby na określonych stanowiskach lub w określonych komórkach organizacyjnych jednostek Policji,
 • uczestniczymy w działaniach zmierzających do zapewnienia efektywnego i spójnego systemu zarządzania zasobami ludzkimi,
 • prowadzimy lokalne doskonalenie zawodowe z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi w formie warsztatów lub wykładów interaktywnych.

3. PSYCHOLOGIA POLICYJNA STOSOWANA

Psycholog policyjny działający w tym obszarze udziela policjantom pomocy w czynnościach operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych, w tym:

 •  dokonuje psychologicznej analizy materiałów operacyjnych i procesowych
 •  sporządza profile psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw
 •  wspomaga realizację czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych

Jak również udziela policjantom pomocy w czynnościach administracyjno-porządkowych:

 • współuczestniczy w działaniach mających na celu zapobieganie przestępstwom
 • i wykroczeniom oraz zjawiskom patologii społecznej,  
 •  udziela konsultacji,
 •  bierze udział w opracowywaniu lub opiniowaniu programów prewencyjnych
 • i profilaktycznych,
 • jako konsultant bierze udział w negocjacjach policyjnych.

Prowadzi lokalne doskonalenie zawodowe z zakresu psychologii policyjnej stosowanej.

PRACOWNIA BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH KIEROWCÓW W SEKCJI PSYCHOLOGÓW KWP W KRAKOWIE

Naszą dodatkową działalność, którą kierujemy wyłącznie do funkcjonariuszy i pracowników małopolskiej Policji, stanowią badania psychologiczne kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Badania te prowadzimy jedynie dla celów służbowych, na podstawie skierowania od przełożonego danej jednostki organizacyjnej Policji garnizonu małopolskiego. 

W sprawie badań psychologicznych kierowców prosimy o kontakt na numer: 47 83 54 086

Powrót na górę strony