Dopuszczenie do posiadania broni

DOPUSZCZENIE

 

Dopuszczenie konkretnej osoby fizycznej do posiadania broni następuje w formie decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby komendanta wojewódzkiego Policji. O wydanie dopuszczenia do posiadania broni może ubiegać się osoba, która nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego, ma ukończone 21 lat (w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek szkoły, organizacji sportowej, polskiego związku łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego – uprawnienie to może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat), posiada miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zdolność fizyczną i psychiczną do dysponowania bronią, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, wydanymi przez upoważnionych lekarza i psychologa. Osoba taka nie może być uzależniona od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych, ponadto nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Dopuszczenie do posiadania broni jest pozwoleniem na broń, które upoważnia osobę fizyczną do posługiwania się bronią podmiotów posiadających pozwolenie na broń na okaziciela (np. agencje ochrony, podmioty prowadzące strzelnice, organizacje sportowe) przy wykonywaniu zadań służbowych oraz zatrudnieniu przez te podmioty. Wymóg zatrudnienia nie dotyczy osób posiadających licencję zawodnika, trenera lub sędziego strzelectwa sportowego, nadaną przez polski związek sportowy w rozumieniu odrębnych przepisów, ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni podczas uczestnictwa, organizacji lub przeprowadzania strzeleckich zawodów sportowych. Osoby takie są również zwolnione z egzaminu przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią w zakresie broni sportowej, jeśli zdały taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów. Od egzaminu zwolnieni są ponadto funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów. Odpłatność za egzamin, o którym mowa powyżej związany z ubieganiem się o wydanie dopuszczenia do posiadania broni wynosi 600 zł. Za egzamin poprawkowy pobiera się dodatkową opłatę, stanowiącą połowę wskazanej stawki.

 

Wymagane dokumenty:

  • pisemny wniosek kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie powinien zawierać wskazanie osoby od której pochodzi, imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, adres stałego pobytu, adres do korespondencji/zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres stałego pobytu), serię i numer dowodu osobistego (datę wydania i nazwę wystawcy), numer ewidencyjny PESEL, określenie rodzajów broni,

  • dwie fotografie o wymiarach 3x4 cm,

  • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł z tytułu wydania dopuszczenia do posiadania broni,

  • orzeczenie lekarskie i psychologiczne, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy o broni i amunicji.

UWAGA!

Pracownicy ochrony wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, ubiegający się o wydanie dopuszczenia do posiadania broni mogą przedłożyć orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane w trybie przepisów ustawy o ochronie osób i mienia, których ważność nie upłynęła, pod warunkiem dostarczenia dodatkowo zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie w podmiotach wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o broni i amunicji.


 

Powrót na górę strony