Pozwolenia na broń

POZWOLENIA NA BROŃ

Broń palną i amunicję do tej broni można posiadać na podstawie pozwolenia na broń wydanego przez właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu zainteresowanej osoby lub siedzibę zainteresowanego podmiotu komendanta wojewódzkiego Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych - na podstawie pozwolenia wydanego przez właściwego komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej. Pozwolenie na broń wydawane jest w drodze decyzji administracyjnej, w której określa się cel, w jakim zostało wydane oraz rodzaj i liczbę egzemplarzy broni.

Bronią palną jest każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego. Gotowe lub obrobione istotne części broni uważa się za broń. Istotnymi częściami broni palnej są: szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy.

 

 

O wydanie pozwolenie na broń może ubiegać się osoba, która nie stanowi zagrożenia dla samego siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego oraz przedstawi ważną przyczynę posiadania broni. Osoba taka musi mieć ukończone 21 lat (w przypadku broni sportowej lub myśliwskiej na wniosek szkoły, organizacji sportowej, polskiego związku łowieckiego lub stowarzyszenia obronnego - pozwolenie może być wydane osobie mającej ukończone 18 lat), posiadać miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zdolność fizyczną i psychiczną do dysponowania bronią, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, wydanymi przez upoważnionych lekarza i psychologa. Osoba taka nie może być uzależniona od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych, ponadto nie może być skazana prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu oraz przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.

Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń, jest obowiązana zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dotyczących posiadania i używania danej broni oraz z umiejętności posługiwania się tą bronią. Od egzaminu zwolnieni są funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego - w zakresie broni myśliwskiej, oraz członkowie Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego posiadający licencję zezwalającą na uprawianie strzelectwa sportowego - w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów.

Pozwolenie na broń wydaje się w szczególności w celach:

 • ochrony osobistej

 • ochrony osób i mienia

 • łowieckich

 • sportowych

 • rekonstrukcji historycznych

 • kolekcjonerskich

 • pamiątkowych

 • szkoleniowych

Za ważną przyczynę posiadania broni uważa się w szczególności:

 • dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia - stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia,

 • dla pozwolenia na broń do celów łowieckich - posiadanie uprawnień do wykonywania polowania, ustalonych na podstawie odrębnych przepisów,

 • dla pozwolenia na broń do celów sportowych - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze strzeleckim, posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10b (patent strzelecki) oraz licencji właściwego polskiego związku sportowego,

 • dla pozwolenia na broń do celów rekonstrukcji historycznych - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych oraz zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej,

 • dla pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich - udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim,

 • dla pozwolenia na broń do celów pamiątkowych - udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia,

 • dla pozwolenia na broń do celów szkoleniowych - posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim oraz udokumentowane zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich.

Wymagane dokumenty:

 • pisemny wniosek kierowany do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie powinien zawierać wskazanie osoby od której pochodzi, imię ojca, imię i nazwisko panieńskie matki, adres stałego pobytu, adres do korespondencji/zamieszkania (jeżeli jest inny niż adres stałego pobytu), serię i numer dowodu osobistego (datę wydania i nazwę wystawcy), numer ewidencyjny PESEL, określenie rodzaju broni, celu jakiemu ma służyć, ilości egzemplarzy broni oraz podpis wnioskodawcy. W przypadku ubiegania się o broń palną w celu ochrony osobistej należy wykazać się stałym, realnym i ponadprzeciętnym zagrożeniem życia, zdrowia lub mienia,

 • orzeczenie lekarskie stwierdzające fizyczną i psychiczną zdolność wnioskodawcy do dysponowania broni,

 • orzeczenie psychologiczne stwierdzające sprawność psychologiczną wnioskodawcy do posługiwania się bronią,

 • dwie fotografie o wymiarach 3x4 cm,

 • dowód wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 242 zł z tytułu wydania pozwolenia na broń

oraz dodatkowo:

 • przypadku broni w celach ochrony osobistej:

- udokumentowane stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia

 • w przypadku broni w celach łowieckich:

- zaświadczenie o przynależności do polskiego związku łowieckiego

- zaświadczenie o uzyskaniu podstawowych uprawnień do wykonywania polowania

 • w przypadku broni w celach sportowych:

- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniach o charakterze strzeleckim

- posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w art. 10 b ustawy o broni i amunicji (patent strzelecki)

- posiadanie licencji właściwego polskiego związku sportowego

 • w przypadku broni przeznaczonej do celów rekonstrukcji historycznych:

- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu, którego statutowym celem jest organizowanie rekonstrukcji historycznych

- zaświadczenie potwierdzające czynny udział w działalności statutowej stowarzyszenia

 • w przypadku broni przeznaczonej do celów kolekcjonerskich:

- udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim

 • w przypadku broni przeznaczonej do celów pamiątkowych:

- udokumentowane nabycie broni w drodze spadku, darowizny lub wyróżnienia

 • w przypadku broni do celów szkoleniowych:

- udokumentowane posiadanie uprawnień, określonych w odrębnych przepisach, do prowadzenia szkoleń o charakterze strzeleckim

- udokumentowana zarejestrowana działalność gospodarcza w zakresie szkoleń strzeleckich

 

Na wniosek osoby posiadającej pozwolenie na broń wydaje się zaświadczenie uprawniające do nabycia rodzaju i liczby egzemplarzy broni zgodnie z pozwoleniem i amunicji do tej broni. Nabywca broni jest obowiązany zarejestrować ją w ciągu 5 dni od dnia nabycia. Rejestracji dokonuje się na podstawie dowodu nabycia broni (faktura, umowa kupna-sprzedaży, umowa darowizny, itp.)

 

Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia potwierdza się w legitymacji posiadacza broni, która potwierdza legalność posiadania broni przez daną osobę, ponadto uprawnia do nabywania amunicji dla tego rodzaju broni, który określono w dokumencie oraz pozwala na legalne przemieszczanie się z bronią.

 

Posiadacz pozwolenia na broń jest zobowiązany m.in. do:

 • przechowywania i noszenia posiadanej broni/amunicji w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

 • niezwłocznego powiadomienia (w formie pisemnej) właściwego organu Policji o fakcie zbycia posiadanej broni,

 • w przypadku zmiany miejsca stałego pobytu - do zawiadomienia w ciągu 14 dni od dnia dokonania takiej zmiany - organu Policji właściwego ze względu na nowe miejsce stałego pobytu,

 • w przypadku utraty broni - do niezwłocznego zawiadomienia Policji/Żandarmerii Wojskowej, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia jej utraty.

Osoby posiadające pozwolenie na broń wydane w celach: ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, łowieckim obowiązane są raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne potwierdzające możliwość dalszego dysponowania bronią. Obowiązek potwierdzenia zdolności do dysponowania bronią obejmuje przedstawienie dwóch odrębnych orzeczeń, które rozstrzygają o niej w dwóch różnych zakresach i są wydawane przez różne podmioty, tj. lekarza i psychologa.

Pozwolenia na broń nie wymaga się w przypadku:

 • gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów

 • używania broni w celach sportowych, szkoleniowych lub rekreacyjnych na strzelnicy działającej na podstawie zezwolenia właściwego organu

 • używania broni palnej sygnałowej i alarmowej do celów wzywania pomocy, ratowniczych, poszukiwawczych oraz przez osoby uprawnione do sygnalizacji zawodnikom rozpoczęcia konkurencji sportowej w trakcie zawodów sportowych, jeżeli wymaga ona takiej sygnalizacji

 • dysponowania bronią przez przedsiębiorców dokonujących obrotu bronią i amunicją na podstawie koncesji lub świadczących usługi rusznikarskie na podstawie odrębnych przepisów, o ile jest to związane bezpośrednio z prowadzeniem działalności gospodarczej

 • dysponowania bronią przekazaną w celu pozbawienia lub potwierdzenia pozbawienia cech użytkowych

 • posiadania broni palnej pozbawionej cech użytkowych

 • posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającym 10 Ma

 • posiadania ręcznych miotaczy gazu obezwładniającego

 • posiadania broni pneumatycznej

 • posiadania broni palnej rozdzielnego ładowania, wytworzonej przed rokiem 1885 oraz replik tej broni

 • posiadania broni palnej alarmowej o kalibrze do 6 mm

 

Odpowiedzialność karną za przestępstwa związane z bronią reguluje art. 263 kodeksu karnego:

 

§ 1. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia broń palną albo amunicję lub nią handluje, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 2. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada broń palną lub amunicję, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Kto, mając zezwolenie na posiadanie broni palnej lub amunicji, udostępnia lub przekazuje ją osobie nieuprawnionej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

§ 4. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

 

Z kolei przepis art. 51 ustawy o broni i amunicji określa wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem uregulowań zawartych w ustawie. Zawiera on także upoważnienie dla sądu umożliwiające orzeczenia (fakultatywne) przepadku broni i amunicji, nawet w sytuacji, gdy nie stanowią one własności sprawcy wykroczenia.

1. Kto bez wymaganej rejestracji posiada broń pneumatyczną albo zbywa osobie nieuprawnionej broń pneumatyczną albo miotacz gazu obezwładniającego lub narzędzie albo urządzenie, którego używanie może zagrażać życiu lub zdrowiu, podlega karze aresztu albo grzywny.

2. Tej samej karze podlega, kto:

1) nie dopełnia obowiązku rejestracji broni albo obowiązku zdania broni i amunicji do depozytu;

2) nie dopełnia obowiązku zawiadomienia Policji o utracie lub zbyciu innej osobie broni i amunicji do tej broni;

3) posiadając pozwolenie na broń lub posiadając broń podlegającą rejestracji, która nie wymaga pozwolenia na broń, nie dopełnia obowiązku pisemnego zawiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca stałego pobytu;

4) nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowych albo środka zastępczego;

5) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej broń lub amunicję bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej lub nie dopełnia obowiązku pisemnego zgłoszenia przywozu broni lub amunicji przy przekraczaniu granicy;

5a) wywozi za granicę, do państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, broń lub amunicję bez zgody właściwego organu Policji lub zaświadczenia zastępującego pozwolenie na broń oraz uprawniającego do wywozu broni;

5b) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej broń palną lub amunicję, bez zgody przewozowej lub uprzedniej zgody przewozowej;

5c) przywozi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń palna, bez wymaganego zaświadczenia właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej;

5d) wywozi z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa członkowskiego Unii Europejskiej inną broń niż broń palna bez zgody właściwego organu Policji;

6) narusza zakaz przesyłania broni lub amunicji za pośrednictwem podmiotów innych niż operatorzy świadczący usługi pocztowe;

7) przechowuje oraz nosi broń i amunicję w sposób umożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych;

8) przewozi broń lub amunicję środkami transportu publicznego, nie spełniając warunku prawidłowego zabezpieczenia broni i amunicji;

9) przewozi broń i amunicję w kabinie pasażerskiego statku powietrznego, nie będąc osobą do tego upoważnioną na podstawie odrębnych przepisów;

10) nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń, albo nosi broń, naruszając zakaz jej noszenia wprowadzony przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

11) używa w celach szkoleniowych lub sportowych broni zdolnej do rażenia celów na odległość poza strzelnicami;

12) narusza przepisy regulaminu określającego zasady zachowania bezpieczeństwa na strzelnicy;

13) nie dopełnił obowiązku zwrotu legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, legitymacji posiadacza broni, karty rejestracyjnej broni lub Europejskiej karty broni palnej;

14) nie przekazuje komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej pisemnej informacji o planowanej dacie i miejscu polowania, imprezy sportowej lub rekonstrukcji historycznej z udziałem cudzoziemców oraz przybliżonej liczbie uczestników biorących w nich udział.

3. Kto posiada broń, nie mając przy sobie:

1) legitymacji posiadacza broni lub Europejskiej karty broni palnej albo innego dokumentu upoważniającego do posiadania broni,

2) legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni i świadectwa broni, podlega karze grzywny.

4. W razie popełnienia wykroczeń, o których mowa w ust. 1 i 2, można orzec przepadek broni i amunicji, chociażby przedmioty te nie stanowiły własności sprawcy.

5. Orzekanie w sprawach, o których mowa w ust. 1-4, następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.


 

Powrót na górę strony