Przykładowe pytania - Policja Małopolska

Przykładowe pytania

Test egzaminacyjny zawiera 10 pytań, test jednokrotnego wyboru.

 

1. Osoba dopuszczona do posiadania broni, podczas wykonywania zadań służbowych obowiązana jest posiadać przy sobie :

a/ legitymację posiadacza broni, świadectwo broni
b/ świadectwo broni, dowód osobisty, legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni
c/ świadectwo broni, legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni

 

2. Zarejestrowanie broni wymagającej pozwolenia potwierdza się w :

a/ legitymacji posiadacza broni
b/ świadectwie broni
c/ odpowiedź „a” i „b” są prawidłowe

 

3. Istotnymi częściami broni palnej są :

a/ szkielet broni, baskila, lufa, komora zamkowa, bęben nabojowy lub magazynek
b/ szkielet, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, bęben nabojowy
c/ szkielet broni, baskila, lufa z komorą nabojową, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy

 

4. Cofnięcie dopuszczenia do posiadania broni następuje :

a/ w drodze decyzji administracyjnej organu właściwego do wydawania pozwoleń
b/ w drodze decyzji podmiotu posiadającego broń (pracodawcy)
c/ odpowiedź „a” i „b” są nieprawidłowe

 

5. Kto nieumyślnie powoduje utratę broni palnej lub amunicji, która zgodnie z prawem pozostaje w jego dyspozycji podlega :

a/ grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku
b/ grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2
c/ karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

 

6. Kto nosi broń znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego :

a/ podlega karze ograniczenia wolności do lat 2
b/ podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności
c/ podlega karze aresztu lub grzywny

 

7. Właściwy organ Policji cofa dopuszczenie do posiadania broni jeżeli osoba, której dopuszczenie takie wydano :

a/ naruszyła zakaz użyczania broni osobie nieuprawnionej
b/ nosi broń, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego
c/ naruszyła obowiązek pisemnego powiadomienia właściwego organu Policji o zmianie miejsca stałego pobytu

 

8. Świadectwo broni może być wydane między innymi :

a/ przedsiębiorcom i jednostkom organizacyjnym, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest niezbędna do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony
b/ podmiotom wykonującym zadania związane z realizacją zabezpieczenia imprezy masowej
c/ odpowiedź „a” i „b” są prawidłowe

 

9. W ramach obrony koniecznej działa ten, kto :

a/ odpiera bezpośredni, bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem
b/ odpiera zamach na dobro prawem chronione
c/ odpiera zamach przy pomocy broni palnej

 

10. Pozwolenie na broń może być wydane między innymi w celu :

a/ obrony własnej
b/ prewencyjnym
c/ ochrony osób i mienia


11. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie dopuszczenia do posiadania broni jest zobowiązana :

a/ zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dot. posiadania i używania danej broni oraz umiejętności posługiwania się tą broni
b/ przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie 
c/ przedstawić zaświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia w podmiocie posiadającym broń na „okaziciela”

 

12. Dopuszczenie do posiadania broni wydaje się osobom :

a/ mającym ukończonych 21 lat
b/ pełnoletnim
c/ uzależnionym od alkoholu lub substancji psychoaktywnych

13. Kto nosi broń znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub 
substancji psychotropowej albo środka zastępczego :

a/ podlega karze ograniczenia wolności do lat 2
b/ podlega karze aresztu lub grzywny
c/ podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności

 

14. Nie popełnia przestępstwa ten, kto :

a/ działa w celu uchylenia zamachu
b/ ratując dobro chronione prawem poświęca dobro, które nie przedstawia wartości oczywiście wyższej od dobra ratowanego
c/ unika zamachu np. poprzez ukrycie się

 

15. Legalność posiadania broni przez osoby dopuszczone do posiadania broni
potwierdza się w :

a/ legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni
b/ świadectwie broni
c/ legitymacji posiadacza broni

 

16. Pozwolenia na broń nie wymaga się między innymi w przypadku :

a/ gromadzenia broni w zbiorach muzealnych na podstawie odrębnych przepisów
b/ posiadania przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA
c/ posiadania broni palnej o kalibrze powyżej 6 mm

17. Dopuszczenie do posiadania broni następuje w drodze :

a/ decyzji administracyjnej, wydawanej przez właściwy organ Policji,
b/ pisemnego wniosku pracodawcy
c/ pisemnego wniosku pracownika ochrony

 

18. Posiadacz broni w przypadku jej utraty jest zobowiązany powiadomić o tym Policję albo Żandarmerię Wojskową :

a/ niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili stwierdzenia jej utraty
b/ w ciągu 12 godzin
c/ w ciągu 48 godzin

 

19. W rozumieniu ustawy (o broni i amunicji) bronią palną jest :

a/ każda przenośna broń lufowa, która miota pocisk w wyniku działania materiału miotającego
b/ każda broń lufowa, która jest przeznaczona do miotania pocisku
c/ każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji w wyniku działania materiału miotającego

 

20. Osoba, która występuje z podaniem o wydanie dopuszczenia do posiadania broni jest zobowiązana :

a/ zdać egzamin przed komisją powołaną przez właściwy organ Policji ze znajomości przepisów dot. posiadania i używania danej broni oraz umiejętności posługiwania się tą bronią
b/ przedstawić aktualne zaświadczenie lekarskie 
c/ przedstawić zaświadczenie potwierdzające fakt zatrudnienia w podmiocie posiadającym broń na „okaziciela”

Powrót na górę strony