Przechowywanie i noszenie broni

PRZECHOWYWANIE I NOSZENIE BRONI

Szczegółowe zasady i warunki przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji przez osoby fizyczne z uwzględnieniem zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp do broni i amunicji osobom trzecim określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1224). Należyty dozór nad bronią palną powinien być dochowany przez cały okres jej posiadania. Dotyczy to zarówno przechowywania broni palnej
w warunkach domowych, jak i poza miejscem zamieszkania osoby uprawnionej.

Obowiązek przechowywania broni w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osób nieuprawnionych wyraża się w spełnieniu warunków określonych w § 5 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia, zgodnie z którym: osoby posiadające broń i amunicję do niej na podstawie pozwolenia, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy o broni i amunicji, przechowują broń i amunicję w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S1 określonych przez normę PN-EN 14450.

Broń w liczbie powyżej 50 (pięćdziesięciu) egzemplarzy i amunicję do niej przechowuje się
w pomieszczeniu wyposażonym dodatkowo w:

  • gaśnicę proszkową ABC o masie środka gaśniczego co najmniej 4 kg i koc gaśniczy

  • drzwi spełniające co najmniej wymagania, o których mowa w Polskiej Normie PN-EN 1627, plombowane lub zaopatrzone w inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych; dopuszcza się drzwi obite blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm, posiadające blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie  przynajmniej na jeden zamek, co najmniej w klasie „7” według normy PN-EN 12209, i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę, co najmniej w klasie „5” według normy PN-EN 12320

  • okna osłonięte siatką stalową o wymiarach oczek 10 mm x 10 mm, o średnicy drutu 2,5mm oraz zamocowaną na stałe w murze kratą wykonaną z prętów stalowych o średnicy nie mniejszej niż 12 mm lub płaskowników stalowych o wymiarach nie mniejszych niż 8  mm x 30 mm; odstęp między prętami w kracie ma nie przekraczać wymiarów 120 mm x 120 mm, a płaskowników 80 mm w poziomie i 240 mm w pionie; dopuszcza się zamiennie montaż szyb  kuloodpornych klasy co najmniej BR 1 według normy  PN-EN 1063 lub równoważnej, albo o zwiększonej odporności  na włamanie, co najmniej w klasie P4A według normy PN-EN 356, bez możliwości otwierania

  • zabezpieczenie systemem sygnalizacji włamania i napadu spełniającym wymagania co najmniej normy PN-EN 50131-1 z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur; pomieszczenie niewyposażone w tę sygnalizację obejmuje się całodobową uzbrojoną ochroną

  • skrzynię z piaskiem lub inne urządzenie służące do przechwytywania pocisków, z oznaczeniem „TU KIERUJ BROŃ” w miejscu ładowania i rozładowywania broni

Osoby posiadające  broń i amunicję do broni palnej w celach kolekcjonerskich oraz pamiątkowych,
w przypadku przechowywania  tej broni i amunicji, poza urządzeniami spełniającymi  wymagania co najmniej klasy S1 według normy PN-EN 14450, mogą je przechowywać w gablotach przeznaczonych do przechowywania broni po spełnieniu następujących warunków:

  • gabloty do przechowywania broni i amunicji posiadają: konstrukcję z materiałów zapewniających  stabilność, możliwość przytwierdzenia do podłoża lub zablokowania utrudniającego zmianę ich położenia, przeszklenie zrobione ze szkła o zwiększonej odporności na przebicie i rozbicie co najmniej w klasie P6B według normy PN-EN 356, zamknięcia co najmniej w klasie 5 według normy PN-EN 12209

  • okna w pomieszczeniach, w których jest przechowywana broń i amunicja, są zabezpieczone przez zamontowanie w nich krat, siatki, żaluzji antywłamaniowych spełniających wymagania co najmniej normy PN-EN 1627 albo szyb o podwyższonej  odporności na  przebicie i rozbicie w klasie co najmniej P4A według normy PN-EN 356

  • drzwi wejściowe do pomieszczenia, w którym jest przechowywana broń i amunicja, są wzmocnione blachą stalową o grubości co najmniej 2 mm, wyposażone w blokadę przeciwwyważeniową oraz zamknięcie przynajmniej na jeden zamek co najmniej klasy „7” według normy PN-EN 12209 i zasuwę drzwiową zamykaną na kłódkę co najmniej w klasie „5” według normy PN-EN 1232, dopuszcza się  zastosowanie drzwi spełniających co najmniej wymagania, o których mowa w normie PN-EN 1627, plombowanych lub zaopatrzonych w inny wskaźnik sygnalizujący wejście osób nieuprawnionych.

Broń w licznie powyżej 50 (pięćdziesięciu) egzemplarzy broni i amunicję do niej przechowuje się
z zastosowaniem dodatkowego zabezpieczenia sygnalizacji włamania i napadu spełniającym wymagania co najmniej normy PN-EN 50131-1 z transmisją sygnału alarmu do uzbrojonego stanowiska interwencyjnego, pełniącego całodobowy dyżur; pomieszczenie niewyposażone w tę sygnalizację obejmuje się całodobową  uzbrojoną ochroną.

Urządzenia do przechowywania broni powinny posiadać deklaracje zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami lub certyfikaty zgodności z odpowiednimi Polskimi Normami, wydane przez jednostkę certyfikującą, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Broń palną nosi się w kaburach lub futerałach. Broń przeznaczoną do  ochrony osobistej nosi się w sposób jak najmniej widoczny, w kaburze przylegającej do ciała. Broń palna nieprzeznaczoną do ochrony osobistej, o ile jest to możliwe ze względu na jej ilość i wielkość, nosi się sposób jak najmniej widoczny, w kaburze przylegającej do ciała. Broń palną przeznaczoną do celów łowieckich w obwodach łowieckich nosi się w czasie polowania w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie ustawy z dnia 13 października 1995 r. –Prawo Łowieckie.

Należy pamiętać, że każde, nawet jednorazowe odstępstwo od powinności przechowywania i noszenia broni w sposób uniemożliwiający dostęp do niej osób nieuprawnionych, stwarza podstawę do cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni.


 

Powrót na górę strony