Orzeczenia lekarskie i psychologiczne - Policja Małopolska

Orzeczenia lekarskie i psychologiczne

ORZECZENIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE

Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, lub osoba, która zgłasza
do rejestracji broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji, orzeczenia lekarskie
i psychologiczne, stwierdzające, że nie należy do osób:

 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej,

 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,

 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych

i potwierdzające, że może ona dysponować bronią, wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed dniem złożenia wniosku.


Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu ochrony osobistej lub w celu ochrony osób i mienia lub też w celu łowieckim (zmiana wprowadzona z dniem 1 kwietnia 2018 r. ustawą z dnia 22 marca 2018 r.
o zmianie ustawy - Prawo Łowieckie oraz niektórych ustaw - Dz. U. poz. 651) obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa wyżej, wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem tego terminu.

 

Z obowiązku przedłożenia orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, potwierdzającego zdolność
do dysponowania bronią zwolnieni są:

 • pracownicy przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest im niezbędna  do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony, a także przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie
  i formach określonych w koncesji wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ubiegający się lub posiadający dopuszczenie do posiadania broni, którzy przedstawią orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,

 • funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz funkcjonariusze innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów  posiadają przydzieloną im broń służbową.

 

W przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, iż osoba posiadająca pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną należy do osób:

 • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej

 • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego

 • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych

właściwy organ Policji może zobowiązać tę osobę do niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim
i psychologicznym i przedstawienia wydanych orzeczeń.

 

Badanie lekarskie obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu. Lekarz przeprowadzający badanie, kieruje osobę badaną na badania psychiatryczne i okulistyczne, a jeżeli uzna to za niezbędne – na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze.

Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem  funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej badanego.


Badania lekarskie i psychologiczne prowadzi się na koszt osoby badanej. Maksymalna opłata za badanie lekarskie lub maksymalna opłata za badanie psychologiczne wynoszą odpowiednio 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

 

W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji.


Od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie. Odwołanie przysługuje osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Koszty badania lekarskiego lub psychologicznego w trybie odwoławczym ponosi odwołujący się. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem  wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:

 • wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – instytuty  badawcze w dziedzinie medycyny pracy

 • jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych  utworzonych i wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych

 • podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej

Orzeczenie lekarskie/psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne i nie podlega weryfikacji przez organy Policji. Związanie organów Policji ostatecznym orzeczeniem lekarskim/psychologicznym wyklucza możliwość ich oceny w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wydanie lub cofnięcie pozwolenia na broń. 

Rejestr lekarzy i psychologów oraz wpis do rejestru


 

Powrót na górę strony