Orzeczenia lekarskie i psychologiczne

ORZECZENIA LEKARSKIE I PSYCHOLOGICZNE

Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, lub osoba, która zgłasza
do rejestracji broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji, orzeczenia lekarskie
i psychologiczne, stwierdzające, że nie należy do osób:

  • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej,

  • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego,

  • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych

i potwierdzające, że może ona dysponować bronią, wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu ochrony osobistej lub w celu ochrony osób i mienia obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa wyżej, wystawione nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem tego terminu.

Z obowiązku przedłożenia orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, potwierdzającego zdolność
do dysponowania bronią zwolnieni są:

  • pracownicy przedsiębiorców i jednostek organizacyjnych, którzy na podstawie odrębnych przepisów powołali wewnętrzne służby ochrony, jeżeli broń jest im niezbędna  do wykonywania przez te służby zadań wynikających z planu ochrony, a także przedsiębiorców, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, jeżeli broń jest im niezbędna w zakresie
    i formach określonych w koncesji wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ubiegający się lub posiadający dopuszczenie do posiadania broni, którzy przedstawią orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia,

  • funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej oraz funkcjonariusze innych państwowych formacji uzbrojonych i żołnierze zawodowi Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów  posiadają przydzieloną im broń służbową.

 

W przypadku ujawnienia okoliczności dostatecznie uzasadniających podejrzenie, iż osoba posiadająca pozwolenie na broń lub zarejestrowaną broń pneumatyczną należy do osób:

  • z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej

  • wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego

  • uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych

właściwy organ Policji może zobowiązać tę osobę do niezwłocznego poddania się badaniom lekarskim
i psychologicznym i przedstawienia wydanych orzeczeń.

Badanie lekarskie obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu. Lekarz przeprowadzający badanie, kieruje osobę badaną na badania psychiatryczne i okulistyczne, a jeżeli uzna to za niezbędne – na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze.

Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem  funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej badanego.
Badania lekarskie i psychologiczne prowadzi się na koszt osoby badanej. Maksymalna opłata za badanie lekarskie lub maksymalna opłata za badanie psychologiczne wynoszą odpowiednio 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. A ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji.

Od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie. Odwołanie przysługuje osobie badanej oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Koszty badania lekarskiego lub psychologicznego w trybie odwoławczym ponosi odwołujący się. Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem  wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie, do innego wybranego lekarza upoważnionego albo psychologa upoważnionego. Odwołanie powinno zawierać uzasadnienie.
Lekarz albo psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań do wybranego przez odwołującego się innego lekarza upoważnionego albo psychologa upoważnionego w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Badanie w trybie odwołania przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
Orzeczenie lekarskie/psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne i nie podlega weryfikacji przez organy Policji. Związanie organów Policji ostatecznym orzeczeniem lekarskim/psychologicznym wyklucza możliwość ich oceny w prowadzonych postępowaniach administracyjnych o wydanie lub cofnięcie pozwolenia na broń.

Rejestr lekarzy i psychologów oraz wpis do rejestru


 

Powrót na górę strony