Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie

Budynki komendy z góry

ul.Mogilska 109
31-571 Kraków

ZOBACZ NA MAPIE

Recepcja: 47 83 54 444
Faks: 47 83 54 012

NIP: 675-000-55-94
REGON: 351081570

Oficer dyżurny KWP w Krakowie:

tel. 47 83 55 510
faks: 47 83 55 517  

Link do danych kontaktowych poszczególnych wydziałów

poczta@malopolska.policja.gov.pl

Informujemy, że podany numer telefonu nie służy do doraźnego zgłaszania interwencji oraz składania zawiadomień o przestępstwach i wykroczeniach. W sytuacjach wymagających podjęcia natychmiastowej interwencji należy kontaktować się z najbliższą jednostką policji pod numerem alarmowym 112

Wiadomości odczytywane są od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.


ikona biuletynu iformacji publicznej        http://bip.krakow.kwp.policja.gov.pl/KK/        
ikona platformy ePUAP ePUAP: /c5fm2ry03i/SkrytkaESP

facebook.com/Malopolska.Policja

twitter.com/kwpkrakow

youtube.com/user/kwpkrakow

instagram.com/kwp_krakow


Inspektor Ochrony Danych Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - Robert Pasiut, adres email: iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl

Osoba zastępująca Inspektora Ochrony Danych – Krzysztof Milewski

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwanego dalej RODO

oraz

zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości – zwanej dalej DODO

informuję, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojewódzki Policji
w Krakowie – adres: ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków;

2) w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie wyznaczony został inspektor ochrony danych oraz osoba go zastępująca, z którym można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem iod.kwp@malopolska.policja.gov.pl
lub korespondencyjnie na adres: ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków z dopiskiem na kopercie „IOD”;

3) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie w celu:

a) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w szczególności
w zakresie realizacji zadań pracodawcy, wykonywania zadań podmiotu administracji publicznej, realizacji zobowiązań na rzecz podmiotów uprawnionych do otrzymywania danych na podstawie umów międzynarodowych lub prawa krajowego (art.6 ust. 1 lit. c RODO),

b) realizacji wniosków, na podstawie uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych (art.6 ust. 1 lit. a RODO),

c) wykonania warunków umowy zawartej z Komendantem Wojewódzkim Policji
w Krakowie lub jego prawnym przedstawicielem (art.6 ust. 1 lit. b RODO),

d) rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych,
w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności (art.2 DODO).

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie mogą być wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym inne właściwe organy, państwa trzecie lub organizacje międzynarodowe;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a także dla celów archiwizacyjnych przez okres
nie dłuższy niż wskazany w odnośnych przepisach prawa krajowego;

6) przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w sytuacji, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO lub DODO;

7) posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie dostępu do danych osobowych,

b) żądania sprostowania danych osobowych,

c) żądania usunięcia danych osobowych,

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Pana danych osobowych opartego na art.6 ust.1 lit e RODO (art. 21 RODO),

f) do przenoszenia danych (art.20 RODO).

8) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO – przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie
na podstawie RODO nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Powyższe nie znajduje zastosowania wobec danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie na podstawie przepisów DODO, przy czym treść art.15 DODO stosuje się odpowiednio.

Powrót na górę strony