Wydział Kontroli

Kierownictwo:

Naczelnik: mł. insp. Andrzej Nowak
Zastępca Naczelnika: podinsp. Barbara Zamojska

Kontakt:

ul. Mogilska 109, 31-571 Kraków
tel. 47 83 54 850
faks: 47 83 54 857
e-mail: sekretariat.kontr@malopolska.policja.gov.pl

Zespół Skarg i Wniosków:

tel. 47 83 54 840
tel. 47 83 54 841
e-mail: skargi@malopolska.policja.gov.pl

Zakres działania:

1) opracowywanie okresowych planów kontroli;
2) prowadzenie w komórkach organizacyjnych Komendy oraz jednostkach Policji kontroli w trybie zwykłym i uproszczonym dotyczących ustawowych i regulaminowych zadań Policji oraz zagadnień dotyczących gospodarki finansowo gospodarczej;
3) sporządzanie dokumentacji pokontrolnej i przeprowadzanie odpraw pokontrolnych z kierownikami kontrolowanych komórek organizacyjnych Komendy i jednostek Policji;
4) diagnozowanie przyczyn i skutków występowania nieprawidłowości w funkcjonowaniu Policji z wykorzystaniem metod i technik audytowych;
5) prowadzenie postępowań wyjaśniających w przypadkach zdarzeń nadzwyczajnych i mających negatywny wydźwięk społeczny;
6) sporządzanie analiz i informacji z ustaleń kontroli, mających na celu usprawnienie realizacji ustawowych zadań Policji i prowadzenia gospodarki finansowo-materiałowej;
7) przyjmowanie w imieniu Komendanta osób w sprawach skarg i wniosków, udzielanie informacji i wyjaśnień w tym zakresie;
8) prowadzenie rejestru przyjęć interesantów oraz ewidencji skarg, wniosków i listów;
9) prowadzenie czynności wyjaśniających w sprawach skarg i wniosków;
10) nadzorowanie, koordynowanie i kontrolowanie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków i listów przez komórki organizacyjne Komendy i jednostki Policji;
11) koordynowanie oraz realizowanie zadań w ramach Systemu Wczesnej Interwencji;
12) kontrolowanie realizacji zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji;
13) współpraca z Biurem Kontroli Komendy Głównej Policji w zakresie zadań realizowanych przez wydział;
14) współpraca z podmiotami zewnętrznymi, prowadzącymi kontrole w komórkach organizacyjnych Komendy i jednostkach Policji;
15) realizowanie zadań wynikających z przygotowań obronnych Komendy, pozostających w zakresie właściwości wydziału.

 
Powrót na górę strony