Europejska karta broni palnej

EUROPEJSKA KARTA BRONI PALNEJ

Europejska karta broni palnej jest imiennym dokumentem potwierdzającym uprawnienie do posiadania broni palnej, wydanym przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, umożliwiającym legalne posiadanie i używanie broni palnej w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej. Europejską kartę broni palnej wydaje się na okres do 5 lat. Po upływie tego okresu ważność Europejskiej karty broni palnej może być przedłużona na kolejny okres. Europejska karta broni palnej traci ważność i podlega zwrotowi organowi, który ją wydał, w przypadku cofnięcia pozwolenia na broń lub cofnięcia dopuszczenia do posiadania tego rodzaju broni. Wpisów do Europejskiej karty broni palnej dokonuje właściwy organ Policji, a w wyznaczonym do tego miejscu i zakresie - właściwe władze innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Na wniosek osoby posiadającej broń palną zgodnie z wymogami prawa polskiego lub:

  • szkół, organizacji sportowych i łowieckich, stowarzyszeń obronnych w celu szkolenia i realizacji ćwiczeń strzeleckich lub innych placówek oświatowych oraz organizatorów kursów, kształcącym w zawodzie pracownika ochrony

  • podmiotów wykonujących zadania związane z realizacją filmów i innych przedsięwzięć artystycznych

  • podmiotów, którym broń jest niezbędna w celach wzywania pomocy, ratowniczych

  • poszukiwawczych oraz sygnalizowania rozpoczęcia konkurencji w zawodach sportowych

osobom wskazanym przez te podmioty oraz posiadającym dopuszczenie do posiadania broni - właściwy organ Policji wydaje Europejską kartę broni palnej.

Wymagane dokumenty:

  • pisemny wniosek o wydanie Europejskiej karty broni palnej (we wniosku o należy wskazać jaka broń ma zostać wpisana do tego dokumentu)

  • potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 105 zł na konto Wydziału Podatków i Opłat Urzędu Miasta Krakowa z dopiskiem „za wydanie EKBP”; numer konta pod adresem: https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/341,Oplaty-skarbowe.html

  • dwa zdjęcia w formacie 3,5x4 cm

  • w przypadku broni palnej, na której posiadanie nie jest wymagane pozwolenie na broń, np. broni palnej rozdzielnego ładowania wytworzonej przed 1885 rokiem lub repliki tej broni - dodatkowo dokument potwierdzający prawo własności broni, wskazujący jej cechy identyfikacyjne oraz potwierdzający,
    że stanowi ona broń palną rozdzielnego ładowania wytworzoną przed rokiem 1885 lub replikę tej broni.


 

Powrót na górę strony