Wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego

Informacje dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.


Na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego wpisuje się osobę, która:
1. ukończyła 18 lat,
2. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
3. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
5. posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo - w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw – przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,
6. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do pracy stwierdzoną orzeczeniem lekarskim, wydanym przez lekarza uprawnionego do przeprowadzania badań, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy,
7. posiada wykształcenie co najmniej zawodowe techniczne o specjalności elektronicznej, elektrycznej, łączności, mechanicznej, informatycznej lub ukończyła kurs pracownika zabezpieczenia technicznego albo została przyuczona do wymienionych zawodów na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle.

Wymagane dokumenty

 

 

Do wniosku dołącza się:
1. dokument potwierdzający wykształcenie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (kopia, oryginał do wglądu), 
albo
2. pozytywną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie – pracownik ochrony zabezpieczenia technicznego, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (kopia, oryginała do wglądu).
3. oświadczenie wnioskodawcy:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa,
4. orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia,
5. dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników w wysokości 17 złotych.

Podstawa prawna

- Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku.

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.

Miejsce składania dokumentów: link do strony (https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/349,Organizacja-pracy-i-zalatwianie-spraw.html)

Wnioski do pobrania: link do strony (w przygotowaniu)

Opłaty: link do strony https://malopolska.policja.gov.pl/krk/wolnytekst/341,Oplaty-skarbowe.html

Powrót na górę strony