Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Informacja dotyczy osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

 

Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która:
1. posiada obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
2. ukończyła 21 lat,
3. ukończyła co najmniej gimnazjum,
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych,
5. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo,
6. posiada nienaganną opinię wydaną przez właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania komendanta powiatowego (rejonowego, miejskiego) Policji, sporządzoną na podstawie aktualnie posiadanych przez Policję informacji albo – w przypadku obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatela polskiego zamieszkałego na terenie tych państw - przez organ odpowiedniego szczebla i kompetencji tych państw, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby,
7. posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła,
8. posiada przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

Wymagane dokumenty

Do wniosku dołącza się:

1. świadectwo ukończenia minimum gimnazjum albo ośmioklasowej szkoły podstawowej albo siedmioklasowej szkoły podstawowej (kopia, oryginał do wglądu),

2. oświadczenie wnioskodawcy:
a) o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
b) o niekaralności za przestępstwo umyślne oraz nietoczeniu się przeciwko wnioskodawcy postępowania karnego o takie przestępstwa,
3. orzeczenie lekarskie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia,
4. orzeczenie psychologiczne, o którym mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia,
5. dokument potwierdzający przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomość przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia (kopia, oryginał do wglądu),
albo
6. pozytywną decyzję w sprawie uznania kwalifikacji w zawodzie – pracownik ochrony fizycznej, nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (dokument załącza osoba, która nabyła kwalifikacje w trybie określonym w ustawie z dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (kopia, oryginał do wglądu).
7. dowód dokonania opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników w wysokości 17 złotych

Podstawa prawna

- Ustawa o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 roku.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 grudnia 2013 roku w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie na te listy.
- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem ochrony osób i mienia.

 

 

 

Powrót na górę strony